Deja un comentario

Conectando con la tierra

Vivir conectados con quienes somos pasa por no olvidar nuestras raíces, pasa por sentir la tierra bajo nuestros pies y sentirnos uno con ella. Muy a menudo nos olvidamos de que somos parte de la naturaleza, y que en harmonía con ella estamos mucho más cerca de vivir desde la Salud.

Un vídeo muy interesante que nos recuerda la importancia de recordar de donde venimos…


Deja un comentario

Taller de sexualitat conscient

sexualitat-conscient

La sexualitat és molt més que la genitalitat. La sexualitat és la petjada que ens ensenya com ens relacionem amb els altres i com ens obrim a la vida.

La Pedra Gestalt, que per aquells que no els coneixeu, són els encarregats de la formació en desenvolupament humà de Gestalt i Natura, per la millora de la relació amb tu mateix i amb l’entorn, ara ens conviden a un treball de profunditat.

Durant tres dies, a través de dinàmiques de la psicologia Gestalt i Bioenergètica, et proposem un viatge per tal que experimentis com és la sexualitat a la teva vida. El contacte amb la natura ens ajudarà a sanar el pòsit biogràfic que no ens deixa relacionar-nos de forma lliure amb aquesta energia tan bàsica per a ser feliç.

Suposa un viatge a través de la pròpia sexualitat, entesa en un sentit molt ampli. Mitjançant el treball sobre l’afectivitat, els vincles i les relacions presents i passades, tindrem l’ocasió de detectar i examinar possibles pertorbacions o qüestions d’interès que ens influeixen a nivell corporal, emocional, cognitiu, relacional i fins i tot espiritual.

Dia: 16 (tarda) fins 18 (després de dinar).
Places limitades. Es necessari una entrevista prèvia.

Per a més informació…
lapedragestalt@gmail.com

Rubén López: 605164188
Josep Maria: 629527779


Deja un comentario

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SALUT DEL BARRI DEL PUTXET

Capítol I.- De la denominació, la finalitat i el domicili.

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIÓ PER A LA DIVULGACIÓ I EDUCACIÓ DE LA SALUT EN MOVIMENT, es constitueix aquesta Entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

Article 2

La finalitat d’ADESM és organitzar i promocionar activitats destinades a la salut dels veïns del barri del Putxet i de Vallcarca, en els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. I per extensió a altres districtes de la ciutat de Barcelona.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza diverses activitats de salut, com classes, tallers, xerrades i conferències.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3

 1. El domicili de l’Associació ADESM s’estableix a Barcelona, i radica a l’Avinguda República Argentina número 167.

 

Capítol II.- Dels membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les principis que la regeixen.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors d’edat, entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per a ser socis de ple dret, amb dret de veu però no vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

 

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a ADESM cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que es celebri, fent-li saber a l’interessat per escrit i comunicant-ho en l’assamblea general més immediata.

Article 5

Són drets dels membres d’ADESM:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4.Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 1. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 2. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.
 3. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 4. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 5. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 6. Formar part dels grups de treball.
 7. Posseir un exemplar dels estatuts.
 8. Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 6

Són deures dels membres d’ADESM:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III.- De l’Assemblea General Ordinària.

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple (més vots a favors que en contra) els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Triar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses.
 4. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 5. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 6. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 7. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 10

 1. L’Assemblea General de socis es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11

 1. L’Assemblea general ordinària d’ADESM és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de correu postal o electrònic que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més antiguitat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

 

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. Si una persona no pot ser present pot delegar per escrit en un altre associat.
 2. A l’Assemblea general es tractaran els següents punts: Lectura de l’acta anterior. Lectura de la Memòria de l’exercici passat. L’estat de comptes. La confirmació o renovació dels membres de la Junta Directiva. Les propostes per l’exercici vinent. I per últim, escoltar i respondre a les qüestions que presentin els socis.

 

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, tan ordinària com extraordinària, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns s’ha de convocar una Assemblea General Extraordinària.

 

Capítol IV.- De l’Assemblea General Extraordinària

 

Article 14

Són competències de l’Assemblea General Extraordinària d’ADESM:

a) La modificació dels Estatuts.b) Acordar la transformació, fusió, escisió i dissolució de l’associació.c) Ratificar si s’escau, la baixa disciplinària dels associats, i les altres sancions imposades per la Junta Directiva.d) Qualsevol altre assumpte, la gravetat del qual, així ho requereixi.

Els acords de l’Assemblea General Extraordinària s’han de prendre per majoria absoluta (la meitat més un dels vots presents o representats)

 

Capítol V.- De la Junta Directiva

Article 15

 1. L’elecció de la Junta Directiva d’ADESM es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i socies, presents o representats.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

 1. La Junta Directiva d’ADESM regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, i el tresorer/a, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. Tanmateix, es poden crear tantes vocalíes com es consideri necessàri.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per la votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions desprès d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament del càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i el nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

Article 16

 1. Els membres de la Junta Directiva d’ADESM exerceixen el càrrec durant un període de dos anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
 4. incapacitat o inhabilitació.
 5. renúncia notificada a l’òrgan de govern.
 6. separació acordada per l’Assemblea General Extraordinària.
 7. qualsevol altra que estableixi la llei o els Estatuts.
 8. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 17

 1. La Junta Directiva d’ADESM té les facultats següents:
 2. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més amplia que reconegui la Llei.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accións legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. Convocar l’Assemblea general i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. Sempre i quan la Junta Directiva ho cregui convenient o ho sol·liciti un 10% dels associats, es convocarà una Assemblea General Extraordinària.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per tal que si ho veu convenient els aprovi, i confeccionar el pressupost de l’exercici següent, que també haurà de ser aprovats por l’Assemblea General.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perque els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquets grups pretenguin dur a terme.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

– subvencions o altres ajuts

– l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 18

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen. També si ho demanen un 10% dels associats.

 

Article 19

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que el substitueixen hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

Article 20

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

 

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol VI. De la presidència i de la vicepresidència.

 

Article 22

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
 2. Dirigir i representar legalment ADESM, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en cas d’empat.
 5. Al final de cada reunió s’estableix la convocatòria, el lloc, l’hora i la planificació de la pròxima sessió.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
 7. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 8. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident.

 

Capítol VII. De la tresoreria i de la secretaria.

Article 23

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 24

El secretari/ària d’ADESM ha de custodiar la documentació de l’associació. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva. Signar les actes de la reunió de l’Assemblea general ordinaria i extraordinaria, i de la Junta Directiva. Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar. Portar el llibre de registre de socis i sòcies. I qualsevol gestió que li sigui encomenada pel President.

Capítol VIII. De les comissions o grups de treball.

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop cada dos mesos un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol IX. Del règim econòmic.

Article 26

Els recursos econòmics d’ADESM es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. les subvencions oficials.

 

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General o proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General estableix quotes periòdiques que s’han d’abonar segons el que estableix la Junta Directiva.

 

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any acadèmic i queda tancat el 30 de setembre.

 

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

 

Capítol X. Del règim disciplinari.

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden sancionar amb una amonestació o amb l’expulsió segons estableixi el reglament intern dictat per la Junta Directiva. Haurà de comunicar-ho als socis en l’Assemblea Extraordinària.

 

Capítol XI. De la dissolució.

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació del béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació perdent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’Entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució del acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General Extraordinària no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Diligéncia per fer constar que aquests Estatuts s’han aprovat en l’Assemblea General celebrada a Barcelona, el día

 

El/la secretari/ària                                           Vist i plau El/la president/a

 

 

 

 

 

Nom i cognoms                                             Nom i cognoms

 

 

 

 

 

 

Barcelona, a


Deja un comentario

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/ES D’ADESM

Celebrada a Barcelona el dia 30 de Juny de 2017

Essent les 19’15 hores de l’esmentat dia s’inicia l’acte, amb la presència d’una vintena de socis/es presents i/o representats, que significa una mica més del 14% dels associats. Es comunica que el primer punt de l’ordre del dia, que hauria de ser la lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior no es pot complir, ja que un virus informàtic va malmetre tot el que teníem dins l’ordinador.

A continuació es procedeix a explicar que degut a la marxa de Judith Masip, tresorera de l’Associació, hem creat una nova Junta Directiva que, si l’Assemblea no hi posa cap objecció, estarà formada per el senyor Santi Alabern, com a president, la senyora Júlia Motger com a vice-presidenta, la senyora Marisa Masip com a secretària i el senyor Jaume Minoves com a tresorer. Els presents donen la seva conformitat.

També s’informa que els Estatuts de l’Associació s’han adaptat a la normativa vigent. Es van presentar davant els organismes oficials i han estat aprovats.

La Memòria d’Activitats es presenta en un power-point per tal d’agilitzar la reunió. L’objectiu  d’ADESM és promoure la prevenció de la salut en tots els seus àmbits. Per aconseguir-ho s’han fet tot un seguit de tallers i xerrades on l’assistència ha estat favorable. Es va veure que la oferta era molt àmplia i es va apostar per fer classes temàtiques dins l’horari setmanal, escoltant les demandes dels socis. Així doncs, alhora de prendre decisions respecte a  l’oferta d’activitats hem tingut present el feedback amb els usuaris i tingudes en compte les seves aportacions.

Seguint amb un dels valors principals d’ADESM, que aposta per un treball interdisciplinari de cooperació entre els professionals de l’Associació,  s’han ofert tallers i classes temàtiques facilitats per dos o més professionals i s’han aplicat descomptes per als socis també amb professionals de cabines.

Comentar que s’han portat a terme diverses accions per donar a conèixer fora de la seu d’Ades la proposta del nostre projecte associatiu. Per una banda, destaquem el Mercat Solidari de Nadal per aconseguir fons per a Baby Beatles, una entitat de dones que han viscut un càncer i volen ser mares (tot el que no es va vendre, es va cedir a l’Escola Gregal de la Rambla Prim).

Per altra banda, aquest any hem estat formant part de la taula de Comissió de Salut del Coll-Penitents-Vallcarca, arribant a estar dins de la revista anual de Salut. És d’aquesta Taula que va néixer l’Escola de Salut de Gent Gran al CAP on vam col·laborar amb d’altres professionals del barri oferint tallers de prevenció.

Als mesos de tardor es van facilitar tallers a l’Entitat municipal Bosc Turull i vam portar propostes de moviment per als treballadors de les Germanes Hospitalàries de Sant Rafael.

A inicis del curs 2016-2017 es va enviar un projecte a Serveis Socials per a que persones sense recursos econòmics puguin gaudir del benefici de cuidar-se a través de les classes setmanals. Actualment s’està començant a rebre a les primeres persones derivades d’aquesta entitat. Se’ls realitza una primera entrevista i se’ls acompanya durant 3 mesos per a potenciar les necessitats personals.

En tots aquests llocs ens hem donat a conèixer i promocionat els nostres serveis.

Pel que fa a activitats especials organitzades des de l’Associació, fem especial menció de l’estada a la Masia Soronells d’Espinelves a on uns quants socis i sòcies vàrem ser la tardor passada. Aquesta sortida va permetre experimentar als socis diferents activitats i propostes vinculades a la filosofia de salut, moviment i prevenció de l’associació, en un entorn natural.

Així mateix la sortida a Montserrat va permetre un espai per donar a conèixer la Biodinámica. Aquestes dues vivències ens proporcionen un compartir en un entorn de natura que ens ajuda a relaxar i harmonitzar.

Durant el curs, hem tingut col·laboracions dels professionals d’Ades i fins i tot de socis que ens han ofert xerrades molt interessants a les quals els socis han pogut participar gratuïtament. Així mateix hi ha establiments al barri que col·laboren amb nosaltres oferint-nos descomptes i avantatges. Es recorda a qui no el tingui, que demani el carnet de soci a recepció.

S’estan fent uns vídeos de classes temàtiques per a que aquestes vacances, tothom que ho desitgi pugui gaudir de les classes des d’allà on sigui.

En l’apartat de l’Estat de comptes es comenta que el barem de preus es va establir a partir de 150 socis/es oferint-se 35 classes per aquest nombre d’usuaris. Amb diverses oscil·lacions durant aquests mesos, actualment som 140 socis/es, quedant un saldo negatiu.

Hem d’usar recursos per a l’equilibri del centre, com és realitzar quotes mínimes exclusivament  per motius de salut i reduir classes a l’Agost. Les accions promocionals per a la captació de nous socis es porten a terme durant tot l’any i a la convocatòria es va obrir l’espai per a noves propostes i suggeriments.

Amb aquesta finalitat es va fer la “fira de Sant Jordi” amb compra-venta de llibres, tractaments varis, venda de pastissos, etc. que va ser molt exitosa i ens va permetre recaptar uns 700 euros que vàrem utilitzar en instal·lar dos magnífics ventiladors a la sala gran, ja que la primera intenció que era posar ozó es va descartar per insalubre. Hem d’agrair la implicació dels socis i dels professionals en aquesta Fira.

De cara al curs vinent, es té la intenció de seguir en la mateixa línia, amb les classes, les xerrades, les col·laboracions i procurant captar més persones interessades en els nostres objectius de millora integral de la salut.

Com a darrer punt de l’ordre del dia s’enceta un Torn obert de paraules que s’inicia demanant que el resum de l’any figuri a la web. També els Estatus, ja que així tots els socis/es tenen la possibilitat de llegir-los i/o reelegir-los en cas de dubte. Us comuniquem la renovació anual de la quota de soci (per a socis inscrits fa més de 3 mesos) i s’acorda que el rebut anual de 25 euros es passi aproximadament el 15 de juliol, separat de la quota mensual.

Es pregunta si sabem el motiu pel qual hi ha gent que es dona de baixa: Es diu que és una decisió personal que hem de respectar, però que hi ha un gimnàs al barri que està fent una promoció trucant als domicilis (alguns de nosaltres ho sabem). Es proposa promocionar-nos com a centre de salut mitjançant distribució de propaganda a les bústies i s’acorda fer-ho la darrera setmana d’agost perquè la gent pugui plantejar-s’ho cara al curs vinent. També es veu molt interessant fer una jornada de Portes Oberts en que tothom pugui veure les instal·lacions i el que es fa. Una altre proposta és el Comerç al carrer –que en aquesta zona del barri no es fa- i es parla d’intentar contactar amb l’Associació de Veïns del Putxet. S’aclareix que el nostre centre està al Districte de Sarriá-Sant Gervasi i que per a fer coses al carrer s’ha de demanar permís. Al sugeriment de posar cartells publicitaris a l’autobús, una sòcia que treballa als Ferrocarrils de la Generalitat diu que farà les gestions pertinents.Organitzar una altra Fira es veu factible i interessant, donat els bons resultats de la primera. Si cadascú/na dels socis/es pogués aconseguir portar una persona interessada i aquesta fes soci/a, el soci antic podria tenir algun reconeixement.

Sense més assumptes a tractar i valorant molt positivament la participació i implicació dels assistents, es dona per acabada la reunió, a les 20’45 hores del día 30 de juny de 2017.

De tot això, en dono fe.

Vist i plau                                                                            La Secretària

El president                                                                           Marisa Masip

Santi Alabern


Deja un comentario

Convocatòria Assemblea General Ordinària de Socis

Assemblea copia

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària anual que tindrà lloc el divendres 30 de Juny a les 19h.

Tanquem l’any i convoquem l’assemblea per tal de valorar l’experiència, presentar les comptes i per poder tractar altres assumptes importants de cara a l’any vinent. .

Recordar-vos que tots els socis teniu dret a vot i que el que decidim la majoria serà vinculant de cara al proper curs.

Cordialment,

La Junta Directiva de l’Associació


Deja un comentario

Crònica de Soronells: una experiència màgica

El lloc magnífic, lluny de tota civilització. Queda estrany dir això perque és molt més civilitzat el camp, el bosc, la natura en definitiva, no trobeu?

img-20161005-wa0012

En arribar, Soronells ens acull. Els petons, les abraçades, els retrobaments, les presentacions, la distribució d’habitacions i més, dóna pas a un sopar molt bo.

Després passem a una gran sala a on en Xavi imparteix un curs de relaxació. Com a curiositat i preguntant-se si ha estat intencionat, comenta que estem en la fase de lluna nova, quan es diu que la ment queda en blanc. Important per prendre consciència del nostre interior, focalitzant l’atenció en punts concrets. Ja ben relaxats i disposats a trobar tothom maquíssim i boníssim ens retirem a les nostres habitacions ja que l’endemà, qui així ho vulgui, s’ha de llevar ben d’hora per assistir a la classe de ioga de l’Ana.

Quan encara la natura no s’ha posat les piles, sona el gong que indica que l’esmorzar és a punt.

img-20161006-wa0003

De nou entaulats, fem plans per a la resta del dia.

Un nombrós grup tornem a la sala gran a on l’Alicia ens parlarà de la respiració. Primerament i donat que molts no ens coneixem, fem una cadena de noms per no oblidar-lo (Si més no, ha estat un bon motiu per riure). També hem rigut quan hem hagut de fer dos bàndols segons siguem inhaladors o exhaladors. Amb unes fitxes i de manera molt didàctica ens fa descubrir la importancia del diafragma i d’altres òrgans en una bona respiració.

Mentrestant, la Roser ha preparat diferents tipus de te i ens encoratja a endevinar de què són. Participem omplint uns fitxes i algunes persones (no totes) els encerten.  En acabar el concurs i amb la Roser al capdavant, enfilen cap el bosc a sadollar l’esperit amb tot el que la natura ens ofereix. Donada l’estació de l’any hi ha poca cosa florida però tot i així tornen ben contents. La resta es queda gaudint de la conversa, el silenci i la bellesa de l’entorn.

Dinem i tenim descans fins a les 17’- hores que alguns aprofiten per a fer la migdiada, altres per continuar parlant, algú per jugar a futbol amb el Gus (un crack de gos), d’altres per escriure. També era un crack la Loba que es posava de dues potes i empenyia el pestell quan volia entrar a la casa. Llàstima no haver-li fet foto perquè hauria pogut participar en el concurs.

A les cinc en punt, la Meri i el Santi ens presenten la seva classe de bio-centres. No tinc la gosadia d’explicar en què consisteix però si en parlaré de les sensacions que vaig, varem, experimentar. Els moviments de tot el cos inclosa la cara, al compàs de la música, el caminar familiaritzant-nos amb la sala, els coxins que abraçàvem, els desigs propis que dipositem en un bol i el que desitgem als altres…De mica en mica, els sentiments començen a aflorar i més d’una llàgrima ens llisca galta avall. Abraçats en rotllana i amb els ulls tancats, notem la presència de l’altre i la nostra pròpia. Asseguts a terra, encenem llanties al voltant del bol i expressem en veu alta el desig, al temps que recollim el nostre paperet. Ha estat una experiencia molt gratificant.

img-20161006-wa0014

Després de sopar, “l’Esteve” prepara un rom cremat en un petit pati entre les dues sales, a les fosques i mentre veiem llampegar. És una nit màgica i si hagués aparegut un esperit del bosc no ens hauria sorprés gens.

Ja ben engrescats tornem a la sala a on trobem encés el foc i llavors la disbauxa s’apodera dels presents que ballen com a posseits. Uns més d’hora i d’altres més tard ens retirem que encara queden hores de convivencia.

El diumenge s’aixeca mandrós, però no nosaltres. De bon matí un grup d’irreductibles com els seguidors de l’Astèrix ja han fet ioga, abans d’atendre la crida del gong que anuncia l’esmorzar.

img-20161005-wa0008

Un nombrós grup participa en l’interessantíssim taller de plantes remeieres dirigit per la Roser. Durant més de dues hores aprenem tot el que s’ha de saber sobre la farigola, la calèndula, el romaní, la sàlvia, l’hipèric, l’orenga, la sajolida, la cua de cavall i més que potser em descuido. Ens parla de les seves propietats, per a què es fan servir, els beneficis que ens aporten. Infusionem les plantes, fonem la cera en oli d’oliva, preparem ungüents i sal d’herbes. Omplim els pots, els decorem i etiquetem. Ha estat molt i molt bonic.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Com del que es tracta és de no parar, en acabar, mentre uns caminen, altres fan fotos pel concurs, altres parlen i uns quants tornen a la sala gran a fer-se massatges en parella (molt terapèutic). Encara hi ha temps per esperar l’hora de dinar asseguts a l’era xerrant i fumant i enyorant una cerveseta amb escopinyes.

Dinem i encetem una sobretaula distesa i divertida amb aplaudiments i fent “la ola” als organitzadors, les cuineres i els talleristes. Ens emplacem a fer una “performance” al metro, badallant de manera ostensible, ara que sabem el necessari i saludable que és no reprimir-los.

img-20161006-wa0018

Amb tot això, amb el cor pels núvols, es fan les quatre de la tarda i comencem a desfilar, desitjant poder tornar a repetir una sortida com aquesta en que totes i tots tornem millors. Si més no, JO.

Marisa, 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre.