ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SALUT DEL BARRI DEL PUTXET

Deja un comentario

Capítol I.- De la denominació, la finalitat i el domicili.

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIÓ PER A LA DIVULGACIÓ I EDUCACIÓ DE LA SALUT EN MOVIMENT, es constitueix aquesta Entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

Article 2

La finalitat d’ADESM és organitzar i promocionar activitats destinades a la salut dels veïns del barri del Putxet i de Vallcarca, en els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. I per extensió a altres districtes de la ciutat de Barcelona.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza diverses activitats de salut, com classes, tallers, xerrades i conferències.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3

 1. El domicili de l’Associació ADESM s’estableix a Barcelona, i radica a l’Avinguda República Argentina número 167.

 

Capítol II.- Dels membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les principis que la regeixen.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors d’edat, entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per a ser socis de ple dret, amb dret de veu però no vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

 

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a ADESM cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que es celebri, fent-li saber a l’interessat per escrit i comunicant-ho en l’assamblea general més immediata.

Article 5

Són drets dels membres d’ADESM:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4.Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 1. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 2. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.
 3. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 4. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 5. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 6. Formar part dels grups de treball.
 7. Posseir un exemplar dels estatuts.
 8. Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 6

Són deures dels membres d’ADESM:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III.- De l’Assemblea General Ordinària.

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple (més vots a favors que en contra) els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Triar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses.
 4. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 5. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 6. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 7. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 10

 1. L’Assemblea General de socis es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11

 1. L’Assemblea general ordinària d’ADESM és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de correu postal o electrònic que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més antiguitat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

 

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. Si una persona no pot ser present pot delegar per escrit en un altre associat.
 2. A l’Assemblea general es tractaran els següents punts: Lectura de l’acta anterior. Lectura de la Memòria de l’exercici passat. L’estat de comptes. La confirmació o renovació dels membres de la Junta Directiva. Les propostes per l’exercici vinent. I per últim, escoltar i respondre a les qüestions que presentin els socis.

 

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, tan ordinària com extraordinària, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns s’ha de convocar una Assemblea General Extraordinària.

 

Capítol IV.- De l’Assemblea General Extraordinària

 

Article 14

Són competències de l’Assemblea General Extraordinària d’ADESM:

a) La modificació dels Estatuts.b) Acordar la transformació, fusió, escisió i dissolució de l’associació.c) Ratificar si s’escau, la baixa disciplinària dels associats, i les altres sancions imposades per la Junta Directiva.d) Qualsevol altre assumpte, la gravetat del qual, així ho requereixi.

Els acords de l’Assemblea General Extraordinària s’han de prendre per majoria absoluta (la meitat més un dels vots presents o representats)

 

Capítol V.- De la Junta Directiva

Article 15

 1. L’elecció de la Junta Directiva d’ADESM es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i socies, presents o representats.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

 1. La Junta Directiva d’ADESM regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, i el tresorer/a, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. Tanmateix, es poden crear tantes vocalíes com es consideri necessàri.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per la votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions desprès d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament del càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i el nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

Article 16

 1. Els membres de la Junta Directiva d’ADESM exerceixen el càrrec durant un període de dos anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
 4. incapacitat o inhabilitació.
 5. renúncia notificada a l’òrgan de govern.
 6. separació acordada per l’Assemblea General Extraordinària.
 7. qualsevol altra que estableixi la llei o els Estatuts.
 8. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 17

 1. La Junta Directiva d’ADESM té les facultats següents:
 2. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més amplia que reconegui la Llei.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accións legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. Convocar l’Assemblea general i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. Sempre i quan la Junta Directiva ho cregui convenient o ho sol·liciti un 10% dels associats, es convocarà una Assemblea General Extraordinària.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per tal que si ho veu convenient els aprovi, i confeccionar el pressupost de l’exercici següent, que també haurà de ser aprovats por l’Assemblea General.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perque els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquets grups pretenguin dur a terme.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

– subvencions o altres ajuts

– l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 18

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen. També si ho demanen un 10% dels associats.

 

Article 19

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que el substitueixen hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

Article 20

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

 

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol VI. De la presidència i de la vicepresidència.

 

Article 22

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
 2. Dirigir i representar legalment ADESM, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en cas d’empat.
 5. Al final de cada reunió s’estableix la convocatòria, el lloc, l’hora i la planificació de la pròxima sessió.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
 7. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 8. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident.

 

Capítol VII. De la tresoreria i de la secretaria.

Article 23

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 24

El secretari/ària d’ADESM ha de custodiar la documentació de l’associació. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva. Signar les actes de la reunió de l’Assemblea general ordinaria i extraordinaria, i de la Junta Directiva. Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar. Portar el llibre de registre de socis i sòcies. I qualsevol gestió que li sigui encomenada pel President.

Capítol VIII. De les comissions o grups de treball.

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop cada dos mesos un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol IX. Del règim econòmic.

Article 26

Els recursos econòmics d’ADESM es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. les subvencions oficials.

 

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General o proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General estableix quotes periòdiques que s’han d’abonar segons el que estableix la Junta Directiva.

 

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any acadèmic i queda tancat el 30 de setembre.

 

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

 

Capítol X. Del règim disciplinari.

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden sancionar amb una amonestació o amb l’expulsió segons estableixi el reglament intern dictat per la Junta Directiva. Haurà de comunicar-ho als socis en l’Assemblea Extraordinària.

 

Capítol XI. De la dissolució.

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació del béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació perdent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’Entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució del acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General Extraordinària no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Diligéncia per fer constar que aquests Estatuts s’han aprovat en l’Assemblea General celebrada a Barcelona, el día

 

El/la secretari/ària                                           Vist i plau El/la president/a

 

 

 

 

 

Nom i cognoms                                             Nom i cognoms

 

 

 

 

 

 

Barcelona, a

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s